رضایت حاشیه نشینان ازخدمات نظام سلامت

گزارش میدانی خراسان رضوی ازاجرای طرح تحول نظام سلامت در حاشیه مشهد

 پایگاه  سلامت مهرمادر( شهرک سیمان)

مرکز بهداشت شماره سه مشهد مقدس

 

تعدادمراکزوپایگاههای بهداشتی حاشیه شهر مشهداز 77به 157پایگاه ومرکزرسیده و خدمات بهداشتی علاوه برکودکان وزنان همه طیف های سنی وجنسی رادر برگرفته وخدمات گسترده ای همچون طرح غربالگری دیابت  فشار خون و........به فهرست خدمت رسانی این مراکزدر حاشیه شهراضافه شده است.