معرفی واحد حسابداری

 

 
 
واحد حسابداري

پرسنل: 
    آقای مقيسه (مسئول واحد)                (moghisehm1[at]mums.ac.ir)

   آقاي هراتی                          (haratij2[at]mums.ac.ir)

    آقاي اشرفي                                 (ashrafimr1[at]mums.ac.ir)

    آقای نایب زاده                         (nayebzadehm1[at]mums.ac.ir)
  
   خانم یعقوبی                         (yaghobio1[at]mums.ac.ir)

   داخلي :297
37630019
 
شرح وظایف :

1.پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل بخش
2.پرداخت حق الزحمه حق ماموريت و پرداختهاي متفرقه ديگر
3.انجام امور مربوط به تعرفه درماني
4.پرداخت اسناد كارپردازي و دستمزد رانندگان
5.رسيگي به اسناد حسابداري ثبت و ارسال به ذيحسابي و گرفتن اعتبارات و بايگاني اسناد
6.اعتباردهي و تهيه تراز مالي ماهانه و ارسال به ذيحسابي دانشگاه
7.صدور چك
8.انجام امور مربوط به خدمات درماني پزشكان خانواده اجاره محل
9.تهيه ليست به همراه مبالغ مربوطه جهت بنهاي غيرنقدي و لباس هر 6 ماه و تحويل به پرسنل بخش
10.تهيه آمار مربوط به درآمدها(تعرفه و خدمات درماني و ....)