معرفی واحد مديريت بيماريها

 


 
 
واحد مديريت بيماريها

(Management of diseases department)

پرسنل :
                     
 
 
دکتر طیبه جلایرنیا (مسئول واحد)
(jalayerniat2[at]mums.ac.ir)

حسن یوسفی نسب (کارشناس بیماریهای واگیر)
(yousefinasabh1[at]mums.ac.ir)

شیوا میرآخورلو (کارشناس بیماریهای واگیر)
(mirakhorloush1[at]mums.ac.ir)

عبدالله رضوی (کارشناس بیماریهای واگیر)
(razavia1[at]mums.ac.ir)

عفت صیفی (کارشناس بیماریهای غیرواگیر)
(seyfie1[at]mums.ac.ir)

زهرا یزدان دوست (کارشناس بیماریهای غیرواگیر)
(yazdandoostz1[at]mums.ac.ir)
 
                  

داخلي   :260-261-256-257

37634015
37689534

شرح وظایف:

   1.انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويت ها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرايی


    2.پيش بيني و تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غيرواگير منطقه با توجه به اولويت آنها و پيشنهاد آنها به اداره کل ريشه کني مالاريا و مبارزه با بيماريهاي واگير


    3.دريافت برنامه هاي عملياتي تاييد شده و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه جهت اجرا


    4.پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بين واحدهاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق  اعتبارات مصوب


    5.همراهي با تيم بازديد از مراکز بهداشتي و درماني به منظور بررسي فعاليت مراکز مذکور در زمينه مبارزه با بيماريها


    6.شرکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت


    7.نظارت بر انجام کليه امر فني واحدهاي تابعه


    8.دريافت آمار عمليات انجام شده از واحدهاي تابعه و تنظيم گزارش نهايي ارائه آن به واحدهاي ذيربط


    9.شرکت در جلسات و کميسيون هاي مختلف و ارائه نظرات تخصصي و مشورتی


    10.پيش بيني و کوشش در رفع احتياجات نيروي انساني مورد نياز برنامه هاي ريشه کني مالاريا و مبارزه با بيماريهاي واگير واحدهاي تحت سرپرستی


    11.بررسي گزارشهاي  آماري رسيده از مراکز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميولوژيک


    12.تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط