فعالیت های واحد آمار و رایانه

 

 
 
 
 
 

فعالیت های واحد آمار ورايانه در سال 1391
 
 پایش پزشک خانواده

- پایش پرسنل تبصره سه

-بازدیداز کلیه مراکز شهری جهت برنامه طرح شمس

-بازدید از بیمارستان قائم وامام رضا

-بازدید از مراکز ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت

-تحویل وبررسی فرمهای سرشماری و وارد کردن اطلاعات وجمع بندی آنها وارسال به استان
-جمع آوری زیج حیاتی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی وشهری و ثبت آنها در نرم افزار مربوطه و تایید آن توسط معاونت بهداشتی

-ثبت اطلاعات زیج حیاتی درHNIS
-براورد جمعیت شهری منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-برآورد جمعیت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد به تفکیک پایگاهها ی بهداشتی براساس 34 گروه سنی
-تهيه جداول چوب خط شمار و نتايج جمعيتي به تفکيک روستا ها ، خانه هاي بهداشت ، تيم سيار و پايگاههاي شهري از اطلاعات جمعيتي تاييد شده و ارسال به مراکز --بهداشتي درماني روستايي و شهري
-تهیه شاخص های آماری سال 1390 به صورت دفترچه به تفکیک مراکز
-تهیه شاخص های آماری سال 1391 به صورت فصلی و6ماهه وارسال به واحدهای مربوطه
- تهیه شاخصهای زیج حیاتی سال 1391 به صورت دفترچه به تفکیک مراکز

- تهیه شاخصهای استانی سالهای 88-89-90
- تهیه شاخصهای ملی سلامت سال 90
- تهیه شاخصهای مربوط به فرمانداری سال 90

- تهیه وجع بندی شاخصهای مراکز 4گانه مشهد جهت فرمانداری
- تهیه برنامه عملیاتی واحد آمار و رايانه
-آموزش پرسنل محیطی به صورت چهره به چهره در رابطه با آمار و رایانه
-عیب یابی و رفع نقص سیستم های کامپیوتری موجود در واحد ها و مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-بروز رسانی وب سایت اینترنتی مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-اطلاع رسانی به کلیه پرسنل مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با فعالسازی ایمیلهای آنها

- نصب نرم افزار دیابت بر روی سیستمهای مراکزدارای واحد دیابت

- نصب نرم افزار سرطان بر روی سیستمهای مراکز
-نیازسنجی آموزشی پست هاي کاردان و کارشناس مدارک پزشکي و متصدي پذيرش شاغل در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي
-تحویل وبررسی آمار مربوط به واحد آمار ، بهداشت ودندان ،سلامت خانواده و وارد کردن وجمع بندی اطلاعات و ارسال به استان
- واردکردن اطلاعات آماری در فرابر به صورت ماهیانه

- واردکردن اطلاعات پزشکان وآزمایشگاهها در فرابر

-تحویل وبرسی آمارمرگ ومیر از مراکز روستایی وبیمارستانها
-ثبت آمار مرگ ومیردر نرم افزار کشوري ثبت مرگ
- تهیه برنامه های نرم افزاری جهت ثبت اطلاعات آماری
- طراحی فرمهای آماری در اکسل برای کلیه مراکز بهداشتی درمانی به منظور ثبت اطلاعات آماری توسط مسئولین آمارمراکز جهت کاهش خطاهای آماری
-وارد کردن اطلاعات واحد گسترش در HNIS

-برگزاری جلسه درون بخشی با واحدهای ستادی جهت تصمیم گیری درمورد ارتقا فرایند آماری
- - برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین آمارمراکز بهداشتی درمانی وماماهای مراکز درخصوص نحوه تکمیل فرمهای آماری

- شرکت درجلسات درون بخشی و استانی

- شرکت درجلسات فن آوری اطلاعات

-نصب برنامه پزشک خانواده برروی کلیه کامپیوترهای مربوط به پزشک خانواده

-تهیه مقاله 4 مورد

- برگزاری دوره غیرحضوری آشنایی با اتوماسیون آماری جهت پرسنل مرکز بهداشت شماره 3 در اواخر دی ماه

- تحویل گواهی فوت از بیمارستانها ومراکز خصوصی

- انجام امور مربوط به بسیج خواهران
-برگزاری جلسه جهت تعیین کارگروهها برای احصاء شاخصهای عدالت درسلامت

- تهیه بخش اول شاخصهای عدالت درسلامت

- برگزاری جلسه جهت برنامه سرشماری وپزشک خانواده وبرنامه های آماری
 
 
 
فعالیت های واحد آمار ورايانه در سال 1390
 

سرشماری جمعیت ایرانی و غیر ایرانی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با همکاری بهورزان و جمع بندی اطلاعات و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-جمع آوری زیج حیاتی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و ثبت آنها در نرم افزار مربوطه و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-براورد جمعیت شهری منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-برآورد جمعیت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد به تفکیک پایگاهها ی بهداشتی براساس 34 گروه سنی
-تهيه جداول چوب خط شمار و نتايج جمعيتي به تفکيک روستا ها ، خانه هاي بهداشت ، تيم سيار و پايگاههاي شهري از اطلاعات جمعيتي تاييد شده و ارسال به مراکز --بهداشتي درماني روستايي و شهري
-بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
 -تهیه شاخص های آماری سال 1389 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-تهیه شاخص های آماری سه ماهه اول سال 1390 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-خرید کارت اینترنت
dial up جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

- اختصاص سرویس ADSLبه 5 مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
-اجرای فرآیند آماری ارسال شده توسط مرکز بهداشت استان
-تهیه برنامه عملیاتی واحد آمار و رايانه
-تهیه شاخص های وضعیت موجود (برنامه عملياتي ) کلیه واحدهای ستادی و ارسال به معاونت فنی مرکز بهداشت استان 
-آموزش پرسنل محیطی به صورت چهره به چهره در رابطه با آمار و رایانه
-عیب یابی و رفع نقص سیستم های کامپیوتری موجود در واحد ها و مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-بروز رسانی وب سایت اینترنتی مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-اطلاع رسانی به کلیه پرسنل مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با فعالسازی ایمیلهای آنها

- نصب نرم افزار دیابت بر روی سیستمهای مراکزدارای واحد دیابت

- ایجاد شبکه داخلی در مراکز دارای واحد دیابت
-نیازسنجی آموزشی پست هاي کاردان و کارشناس مدارک پزشکي و متصدي پذيرش شاغل در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي
-برگزاري 1 دوره کارگاه ارتباطات درسازمان جهت کليه پرسنل متصدي پذيرش ومدارک پزشکي شاغل در معاونت بهداشتي استان خراسان رضوي ( 35 نفر )
- برگزاري 1 دوره کارگاه حفاظت وامنیت پرونده های سلامت جهت کليه پرسنل متصدي پذيرش و مدارک پزشکي شاغل در معاونت بهداشتي استان خراسان رضوي ( 35 نفر )
-ثبت 2986 رکورد مرگ در نرم افزار کشوري ثبت مرگ در سال90
-تهيه شاخص هاي 6 ماهه از آمارهاي ارسالي و ارائه به سرپرست مرکز
-تهيه دفترچه اي مشتمل بر جداول ، شاخص ها و مراقبت های ارائه شده در سال 89 به تفکيک کليه مراکز شهري و روستايي منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3
-جمع آوري و تهيه اقلام عمومي و اختصاصي سال 1389 جهت اداره بازرسي عملکرد و رسيدگي به شکايات دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي

-برگزاری جلسه درون بخشی با واحدهای ستادی جهت تصمیم گیری درمورد ارتقا فرایند آماری  
-طراحی فرمهای آماری در اکسل برای کلیه مراکز بهداشتی درمانی به منظور ثبت اطلاعات آماری توسط مسئولین آمارمراکز جهت کاهش خطاهای آماری

- برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین آمارمراکز بهداشتی درمانی درخصوص نحوه تکمیل فرمهای آماری

- شرکت درجلسات تعالی سازمانی

- شرکت درجلسات فن آوری اطلاعات 

 
 
 
فعالیت های واحد آمار ورايانه در سال 1388 
 
-سرشماری جمعیت ایرانی و غیر ایرانی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با همکاری بهورزان و جمع بندی اطلاعات و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-جمع آوری زیج حیاتی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و ثبت آنها در نرم افزار مربوطه و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-ارسال شاخص های زیج حیاتی و نمودارهای مربوطه به کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش
-براورد جمعیت شهری منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد و تایید آن توسط معاونت بهداشتی
-برآورد جمعیت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد به تفکیک پایگاهها ی بهداشتی براساس 34 گروه سنی
-تهيه جداول چوب خط شمار و نتايج جمعيتي به تفکيک روستا ها ، خانه هاي بهداشت ، تيم سيار و پايگاههاي شهري از اطلاعات جمعيتي تاييد شده و ارسال به مراکز --بهداشتي درماني روستايي و شهري
-جمع آوری اطلاعات تسهیلات بهداشتی درمانی در سال 87 منطقه تحت پوشش و ثبت آنها در نرم افزار فرابر(اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)
-جمع آوری اطلاعات پزشکان شاغل در سال 87 در منطقه تحت پوشش و ثبت آنها در نرم افزار فرابر(اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)
-تهیه پیش نیازهای لازم جهت اجرای اتوماسیون اداری
-بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-طراحی نرم افزار اطلاعاتی پایگاه تحقیقات جمعیتی
-پشتیبانی نرم افزار اطلاعاتی پایگاه تحقیقات جمعیتی و تهیه گزارش های لازم
-تهیه شاخص های آماری سال 1387 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-تهیه شاخص های آماری سه ماهه اول سال 1388 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-تقاضای اکانت dial up رایگان از فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
-اجرای فرآیند آماری ارسال شده توسط مرکز بهداشت استان
-تهیه برنامه عملیاتی واحد آمار و رايانه و فناوري اطلاعات
-تهیه شاخص های وضعیت موجود (برنامه عملياتي ) کلیه واحدهای ستادی و ارسال به معاونت فنی مرکز بهداشت استان 
-تهیه سیمای مرگ سال 1387 منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-تهیه سیمای مرگ سه ماهه اول سال 1388 از منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-آموزش پرسنل محیطی به صورت چهره به چهره در رابطه با آمار و رایانه
-عیب یابی و رفع نقص سیستم های کامپیوتری موجود در واحد ها و مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-بروز رسانی وب سایت اینترنتی مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
-اطلاع رسانی به کلیه پرسنل مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با فعالسازی ایمیلهای آنها
-نیازسنجی آموزشی پست هاي کاردان و کارشناس مدارک پزشکي و متصدي پذيرش شاغل در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي
-برگزاري 2 دوره کارگاه اپيدميولوژي و شاخصهاي آماري جهت کارشناسان بهداشت خانواده و مامايي ( 80 نفر)
-برگزاري 2 دوره کارگاه سيستم طبقه بندي بيماريها جهت کليه پرسنل کارشناس و کاردان مدارک پزشکي و متصدي پذيرش شاغل در معاونت بهداشتي استان خراسان رضوي ( 62 نفر )
-بازديد از کليه مراکز بهداشتي درماني روستايي جهت بررسي آمارهاي کودکان و مادران سال 82 تا 87
-تحليل و بررسي آمارهاي بدست آمده مادران و کودکان مراکز بهداشتي درماني روستايي و مقايسه با آمارهاي ارسالي به ستاد طي سالهاي 82 تا 87
-تهيه کليه گزارشهاي برنامه نرم افزاري پايگاه تحقيقات جمعيتي
-اصلاح داده هاي ثبت شده در نرم افزار پايگاه تحقيقات جمعيتي و حذف موارد تکراري و پيگيري مشکلات داده هاي ثبت شده
-تجزيه و تحليل ، تفسير و تهيه نمودار از اطلاعات نرم افزار پايگاه تحقيقات جمعيتي منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني شهري اميرالمومنين
-ارسال شاخص هاي وضعيت موجود پايگاه تحقيقات جمعيتي مرکز بهداشتي درماني شهري اميرالمومنين به معاونت بهداشتی
-ثبت 2649 رکورد مرگ در نرم افزار کشوري ثبت مرگ در سال 88
-تهيه شاخص هاي 6 ماهه از آمارهاي ارسالي و ارائه به سرپرست مرکز
-تهيه شاخص هاي 9 ماهه از آمارهاي ارسالي و ارائه به سرپرست مرکز 
-جمع آوري اطلاعات تسهيلات بهداشتي درماني منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد در سال 88 و ثبت آن در نرم افزار فرابر. ( اداره امار فناوري اطلاعات دانشگاه )
-جمع آوري اطلاعات پزشکان شاغل در سال 88 در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد و ثبت آن در نرم افزار فرابر ( اداره امار فناوري اطلاعات دانشگاه )
-تهيه دفترچه اي مشتمل بر جداول ، شاخص ها و مراقبت های ارائه شده در سال 87 به تفکيک کليه مراکز شهري و روستايي منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3
-جمع آوري و تهيه اقلام عمومي و اختصاصي سال 1387 جهت اداره بازرسي عملکرد و رسيدگي به شکايات دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي
-جمع آوري اطلاعات سال 1387 و ارسال به استانداري جهت تهيه سالنامه استانداري  
 
 
فعالیت های واحد آمار ورايانه در 6 ماهه اول  سال 1388
 
 
 
 

1. سرشماری جمعیت ایرانی و غیر ایرانی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با همکاری بهورزان و جمع بندی اطلاعات و تایید آن توسط معاونت بهداشتی

2. جمع آوری زیج حیاتی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و ثبت آنها در نرم افزار مربوطه و تایید آن توسط معاونت بهداشتی

3. ارسال شاخص های زیج حیاتی و نمودارهای مربوطه به کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش

4. براورد جمعیت شهری منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد و تایید آن توسط معاونت بهداشتی

5. برآورد جمعیت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد به تفکیک پایگاهها ی بهداشتی براساس 34 گروه سنی

6. ارسال اطلاعات جمعیتی تایید شده به مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری

7. جمع آوری اطلاعات تسهیلات بهداشتی درمانی منطقه تحت پوشش و ثبت آنها در نرم افزار فرابر(اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)

8. جمع آوری اطلاعات پزشکان شاغل در منطقه تحت پوشش و ثبت آنها در نرم افزار فرابر(اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)

9. اجرای فرآیند آماری ارسال شده توسط مرکز بهداشت استان

10. تهیه پیش نیازهای لازم جهت اجرای اتوماسیون اداری

11. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

12. طراحی نرم افزار اطلاعاتی پایگاه تحقیقات جمعیتی

13. پشتیبانی نرم افزار اطلاعاتی پایگاه تحقیقات جمعیتی و تهیه گزارش های لازم

14. تهیه شاخص های آماری سال 1387 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

15. تهیه شاخص های آماری سه ماهه اول سال 1388 و ارسال آن به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و قراردادن آن در سایت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

16. تقاضای اکانت dial up رایگان از فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

17. اجرای فرآیند آماری ارسال شده توسط مرکز بهداشت استان

18. تهیه پیش نیازهای لازم جهت اجرای اتوماسیون اداری

19. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

20. تهیه برنامه عملیاتی آمار و فناوری اطلاعات

21. تهیه شاخص های وضعیت موجود کلیه واحدهای ستادی و ارسال به معاونت فنی مرکز بهداشت استان

22. تهیه سیمای مرگ سال 1387 منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

23. ثبت 1028 رکورد مرگ در نرم افزار ثبت و طبقه بندی مرگ و میر

24. تهیه سیمای مرگ سه ماهه اول سال 1388 از منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

25. آموزش پرسنل محیطی به صورت چهره به چهره در رابطه با آمار و رایانه

26. عیب یابی و رفع نقص سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

27. بروز رسانی وب سایت اینترنتی مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

28. اطلاع رسانی به کلیه پرسنل مرکز بهداشت شماره 3 مشهد با فعالسازی ایمیلهای آنها
 
29. نیازسنجی آموزشی کارشناسان مدارک پزشکی
 
30.
 
 
 
فعالیت های واحد آمار ورايانه در سال 1387
 
 
 - طراحی فرم های خط شمار جمعیتی توسط نرم افزار Excell جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی به منظور جمع بندی صحیح اطلاعات جمعیتی
 
- جمع آوری اطلاعات وضعیت سیمای شهرستان مشهد 3 و ارسال جداول مربوطه به اداره محترم  فرمانداری
 
- تهیه جداول شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد این شهرستان در سال 86 و ارسال آن به مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه
 
-طراحی فرم های اقلام آماری و پیشنهاد به معاونت محترم بهداشتی
 
- تهیه جداول شاخص های  اختصاصی بهداشتی این شهرستان در سال 86 و ارسال آن به معاونت بهداشتی
 
-ثبت نام وبرگزاری آزمون غیر حضوری ثبت وطبقه بندی علل مرگ در تاریخ 26/7/87 با شرکت 88 نفر از پزشکان وماماهای رسمی، قراردادی ،طرحی وهمکاران شاغل در طرح پزشک خانواده
 
-اجرای طرح برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در رابطه با معاینه کودکان 3- 6 سال در سطح خانه های بهداشت با جمعیت 5411 نفر
 
- ثبت تعداد 880 رکورد مرگ و میر در نرم افزار مربوطه تا کنون
 
- راه اندازی شبکه و استفاده از اینترنت دانشگاه
 
- پایش پزشک خانواده
 
 
 
 
 

فعالیت های  انتخاب شده واحد آمار ورايانه از سال 1382 تا 1386

 
 - برگزاری کارگاه آموزشی EPI6 جهت پرسنل ستادی شهرستان در سال 82
 
- برگزاری کارگاه آموزشی آمار توصیفی جهت بهورزان در سال 82
 
 - همکاری در طرح ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه ( ثبت و آنالیز روزانه عملیات مربوط به آن در کامپیوتر) در سال 82
 
 - آنالیز پرسشنامه مربوط به رضایتمندی مردم از طرح ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه به همراه تهیه نمودارهای مربوط به آن در سال 82
 
 - جداسازی آگاهی و عملکرد از چک لیست های مربوط به واحد آمار  در سال 82
 
- تشویق پرسنل به مناسبت روز جهانی آمار در سال 82
 
- تهیه فرآیند ارتقاء کیفیت در سال 82
 
- برگزاری کارگاه آمار تحلیلی جهت پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سال 83
 
- بررسی پرونده های بیمارستانی زنان باردار فوت شده در گروه سنی 10 تا 49 سال در سال 83
 
-انجام طرح پرسشگری بررسی مشخصات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای فوت شدگان یکماه تا 50 ساله در سال 83
 
- شرکت در طرح پرسشگری سوانح و حوادث عمدی و غیر عمدی در بیمارستان ها و درمانگاهها و خیریه ها که در چهار مرحله ، هر بار به مدت یک هفته و نظارت صبح و عصر و شب اجرا گردیده است در سال 84 
 
- مشارکت و همکاری در تیم بازنگری و جمع آوری بسته های پزشک خانواده در سال 84
 
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت پزشک خانواده
 
- شرکت در جلسات کمیته های فرعی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی جهت دستیابی به اطلاعات صحیح موارد فوت و یکسان سازی اطلاعات مربوط به مرگ و میر با ادارات و ارگان های ذیربط (اداره ثبت احوال شهرستان ،
 
شورای اسلامی شهرستان ، پزشکی قانونی ، مراکز بهداشت سه گانه مشهد و...) در سال 84
 
- تهیه برنامه عملیاتی جهت مراکز بهداشتی درمانی همت آباد ، مارشک ، معین آباد
 
- تهیه پمفلت اسیدفولیک و کامپیوتر و عارضه خستگی و خشکی چشم
 
- راه اندازی بانک CD در سال 85
 
 - راه اندازی سایت مرکز بهداشت شماره 3 در سال 85 و بروز رسانی مداوم آن
 
- همکاری با واحد شبکه فن آوری اطلاعات در زمینه راه اندازی شبکه در مرکز بهداشت در سال 86
 
 - طراحي و تنظيم فرمهاي آماري در كامپيوتر براي مراكزبهداشتي ودرماني داراي كامپيوتر جهت ثبت داده هاي آماري در آن و ارسال از طريق اينترنت در سال 86
 
- ثبت و آنالیز موارد مرگ و میر جمع آوری شده از 13 بیمارستان تحت پوشش این شهرستان و ارائه گزارش آن به معاونت محترم بهداشتی

 - طراحي فرمولهاي محاسبه شاخصهاي بهداشتي دركامپيوتر جهت سهولت دراستخراج آنها توسط مراكز بهداشتي ودرماني

- تهيه پروپوزال طرح تحقيقاتي صحت ودقت داده هاي نظام ثبت وطبقه بندي علل مرگ وميركه درصورت موافقت قابل اجرا مي گردد
 
- همکاری با دانشجویان دانشگاهها در زمینه طرحهای پژوهشی
 
- آموزش پرسنل اعم از رسمی ، طرحی و... در بدو خدمت جهت آشنایی با خدمات واحد آمار و انتظارات این واحد از آنان در حین خدمت
 
- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه
 
- جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به زیج حیاتی در کامپیوتر و ارائه گزارش آن به معاونت محترم بهداشتی
 
- تهیه شاخص های بهداشتی به تفکیک مراکز و همچنین کل شهرستان به صورت 6 ماهه و سالیانه
 
- جمع آوری و بررسی و اصلاح نتایج سرشماری خانه های بهداشت و ثبت و استخراج نتایج آن در کامپیوتر در هر سال
 
- اعلام نتایج سرشماری شهرستان به کلیه واحدهای ستادی جهت بهره برداری
 
- برآورد جمعیت شهری به تفکیک مراکز و پایگاههای بهداشتی و درمانی در هر سال و اعلام آن به معاونت بهداشتی و واحدهای ستادی و مراکز ذیربط
 
-تهیه فرم های سرشماری پرسنل و واحدهای بهداشتی درمانی که تغییراتی در محل اسکان یا تجهیزات یا نوع مالکیت ساختمان آنها ایجاد شده است (با کدهای 608،606،603،602)در طی سالهای 1385 و 1386 جهت ارائه به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386
- همکاری با اداره بهزیستی در رابطه با اجرای طرح کشوری پیشگیری از  تنبلی چشم در گروه سنی کودکان 3 تا 6 ساله در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد در سال 86
 
- راه اندازی شبکه داخلی و گرفتن خط اینترنت ADSL جهت برخورداری کلیه واحدها از اینترنت پرسرعت
 

 

مقاله هاي كاربردي واحد آمار و رايانه


 - تهيه و ارسال مقاله اي با عنوان نقش مصرف ماهي در كاهش ابتلا به بيماريهاي رواني و رفع افسردگي روحي و ارسال آن به جهاد کشاورزی بیرجند

 

 

اقدامات انجام شده در مركز بهداشتي و درماني خواجه ربيع

 - عضويت در كميته برنامه ريزي مركزمنطقه اي سلامت در خواجه ربيع

 - تشكيل 2 جلسه در واحد آمار در رابطه با نحوه سرشماري منطقه

 - ارزيابي و بازنگري سوالات مربوط به پرسشنامه تهيه شده در هنگام سرشماري

 - شركت در كارگاه بازآموزي فرمهاي آماري در مركز خواجه ربيع

 - ارسال ديسكت فرمهاي آماري تهيه شده در برنامه نرم افزاري EXCELL جهت ورود ديتاهاي مركز وپايگاههاي تابعه

 - ارسال ليست آرامستانها واسامي دست اندركاران آن در محدوده خواجه ربيع جهت ايجاد هماهنگي وجلوگيري ازدفن فوت شدگان بي جواز دفن وگواهي فوت و همچنين دريافت ليست متوفيان آن

اخبار

IMAGE
بازدیدمشاوره فرماندارازمرکز بهداشت سه
سه شنبه, 01 خرداد 1397
مشاوره محترم فرماندار(خانم نسرین رحمتی) بهمراه هیئتی شامل (نمایندگانی از بهزیستی،آموزش وپرورش و شهرداری )در تاریخ دوشنبه 31اردیبهشت ماه97 از مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع  در خصوص آشنایی با خدمات قابل ارایه در مراکز بهداشتی بازدید نمود.در این بازدید توضیحات کاملی در زمینه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری مسابقه با موضوع حجاب ویژه پرسنل
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397
     فایل توضیحات و پاسخنامه مسابقه حجاب   مهلت شرکت در مسابقه : 97/2/25 در صورت تمایل پاسخنامه پیوست را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 25/2/97 برای سرکار خانم یزدان دوست ارسال نمایید   در صورت هرگونه پرسش در این خصوص با شماره : 37634015  خانم یزدان دوست ادامه مطلب...
IMAGE
نمایشگاه سلامت روان
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397
ناسبت هفته سلامت در اردیبهشت ماه  97 گردهمایی و نمایشگاه سلامت روان و پیشگیری از مصرف مواد ومقابله با آسیب های اجتماعی ،همچنین  نمایشگاه نقاشی سلامت روان توسط دانش آموزان ایتدایی مدارس در منطقه  وتقدیر و تشکر از رابطان فعال مرکز و معرفی آن ها به عموم مردم  با سخنرانی آقای... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی درود نیشابور
شنبه, 08 ارديبهشت 1397
به مناسبت  هفته سلامت (1تا7)اردیبهشت 97 با همکاری واحد بسیج اردوی فرهنگی، ورزشی  شامل بخش های پذیرایی وصرف ناهار، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی پیاده روی،طناب کشی و پرتاب توپ مدسینبال در منطقه گردشگری درود نیشابور در تاریخ 5 اردیبهشت برگزار شد.در اتنها به برندگان مسابقات جوایزی... ادامه مطلب...
IMAGE
کمیته بزرگداشت هفته سلامت
سه شنبه, 28 فروردين 1397
بمناسبت فرارسیدن یکم تا هفتم اردیبهشت (هفته سلامت)  در تاریخ 27 فروردین 97 کمیته ای به منظور تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های مختلف مربوط به این هفته باحضور کارشناسان فنی ستاد در واحد روابط عمومی و آموزش مرکز بهداشت شماره سه برگزارشد.   ادامه مطلب...