نشریات سال 1388

 

           

 
 
 نشریات منتشر شده در سال 1388 مرکز بهداشت شماره 3 مشهد
 
                                                                              <<بعدی  ............. قبلی >>
 
ردیف
عنوان
نوع سند
موضوع
 هدف
گروه هدف
تهیه کننده
واحد تولید کننده
حیطه انتشار
چکیده
کلیدواژه
نحوه بکارگیری
دریافت فایل
1
استريليزاسيون و ضد عفوني
کتاب / كتابچه
تجهیزات پزشکی
دانشي - مهارتي
پرسنل مراکز بهداشتي درماني
خانم ذوالفقاري آقاي قائمي
مشهد3-سلامت خانواده-امور اداري
شهرستان
استريليزاسيون و ضد عفوني
استريليزاسيون
مراكز بهداشتي درماني
2
نحوه کاربرد صحيح چراغ اولتراويوله
پمفلت
تجهیزات پزشکی
دانشي - مهارتي
پرسنل مراکز بهداشتي درماني
خانم ذوالفقاري آقاي قائمي
مشهد3-سلامت خانواده-امور اداري
شهرستان
نحوه کاربرد صحيح چراغ اولتراويوله
چراغ اولتراويوله
مراكز بهداشتي درماني
3
سلامت در محيط کار حق طبيعي شاغلين است
بنر
سلامت حرفه ای
دانشي - نگرشي
عموم
خانم جعفري-آقاي شريف
مرکز بهداشت شماره3-بهداشت حرفه اي
شهرستان
سلامت در محيط کار حق طبيعي شاغلين است
سلامت محيط کار
ساير ...
4
بيماري سالک چيست؟
بروشور
بیماریهای غیر واگیر
دانشي - نگرشي
عموم
آقاي ارجمند
مرکز بهداشت شماره3-بيماريها
شهرستان
از سالک چه مي دانيم
سالک
در اختيار مراجعين مراكز بهداشتي درماني
5
مسئوليت سلامتي با کيست؟(تنظيم خانواده)
پوستر
جمعیت و تنظیم خانواده
دانش - نگرش - مهارت
واجدين شرايط تنظيم خانواده
خانم ضابطيان
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
تنظيم خانواده
تنظيم خانواده
مراكز بهداشتي درماني
6
ازدواج تنها يک قرارداد نيست
پوستر
جمعیت و تنظیم خانواده
دانشي - نگرشي
مزدوجين
خانم ضابطيان
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
ازدواج تنها يک قرارداد نيست
ازدواج
مراكز بهداشتي درماني
7
به هم رسيدن آغاز است
پوستر
جمعیت و تنظیم خانواده
دانشي - نگرشي
مزدوجين
خانم ضابطيان
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
به هم رسيدن آغاز است
ازدواج
مراكز بهداشتي درماني
8
مشاوره ازدواج
پوستر
جمعیت و تنظیم خانواده
دانشي - نگرشي
مزدوجين
خانم ضابطيان
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
مشاوره ازدواج
ازدواج
مراكز بهداشتي درماني
9
تب مالت
پمفلت
بیماریهای واگیر
دانشي - مهارتي
عموم
آقاي اکبري
مرکز بهداشت شماره3-بيماريها
شهرستان
راههاي انتقال تب مالت
تب مالت
مراكز بهداشتي درماني
10
تغذيه طفل شيرخوار در غياب مادر
پمفلت
سلامت کودکان و تغذیه با شیر مادر
دانشي - مهارتي
مادران
خانم احمدي
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
تغذيه طفل شيرخوار در غياب مادر
تغذيه شيرخوار
مراكز بهداشتي درماني
11
تغذيه طفل شيرخوار در غياب مادر
پوستر
سلامت کودکان و تغذیه با شیر مادر
دانشی
مادران
خانم احمدي
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
تغذيه طفل شيرخوار در غياب مادر
تغذيه شيرخوار
مراكز بهداشتي درماني
 کلیک کنید
12
تغذيه با شير مادر يک اقدام حياتي در بروز بحران
پوستر
سلامت کودکان و تغذیه با شیر مادر
دانشي - مهارتي
مادران
خانم احمدي
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
تغذيه با شير مادر يک اقدام حياتي در بروز بحران
تغذيه شيرخوار در بحران
مراكز بهداشتي درماني
13
شير مادر حق مسلم مادر و کودک است
پوستر
سلامت کودکان و تغذیه با شیر مادر
دانشي - نگرشي
مادران
خانم احمدي
مرکز بهداشت شماره3-سلامت خانواده
شهرستان
شير مادر حق مسلم مادر و کودک است
شير مادر
مراكز بهداشتي درماني

     <<بعدی  ............. قبلی >>